Find place on the map

Poland / Polska

LocationPołożenie
Located in Central Europe bordered by Germany to the west; the Czech Republic and Slovakia to the south; Ukraine and Belarus to the east; and the Baltic Sea, Kaliningrad Oblast (a Russian exclave) and Lithuania to the north. The total area of Poland is 312,679 square kilometres (120,726 sq mi),Położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły, Odry i Niemna. Od północy Polska graniczy z Rosją (z jej obwodem kaliningradzkim) i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. Powierzchnia wynosi 312 679 km²
PoliticsUstrój polityczny
The politics of Poland take place in the framework of a parliamentary representative democratic republic, whereby the Prime Minister is the head of government of a multi-party system and the President is the head of state. Executive power is exercised by the President and the government, which consists of a council of ministers led by the Prime Minister. Legislative power is vested in the two chambers of parliament, Sejm and Senate.Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady suwerenności narodu, niepodległości i suwerenności państwa, demokratycznego państwa prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, trójpodziału władzy, pluralizmu, praworządności, społecznej gospodarki rynkowej oraz przyrodzonej godności człowieka. Rzeczpospolita określona jest także jako państwo unitarne. Władzę sprawują: ustawodawczą: Sejm i Senat, wykonawczą: Rada Ministrów i Prezydent, sądowniczą: sądy i trybunały.
Administrative divisionsPodział terytorialny i samorząd
Poland is divided in 16 provinces or Voivodeships. The voivodeships are subdivided into powiats (often referred to as counties), and these are further divided into gminas (also known as communes or municipalities).Polska jest państwem unitarnym, a ustrój jej władzy lokalnej opiera się na dualizmie, gdyż poza agendami administracji rządowej istnieje samorząd terytorialny, powołany do zadań publicznych niezastrzeżonych dla innych organów władzy. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa) mają osobowość prawną i zapewniony udział w dochodach publicznych. W polsce obowiązuje trzystopniowy podział administracyjny kraju na: 16 województw składających się z 66 miast na prawach powiatu i 314 powiatów składających się z 2479 gmin.
Cities in PolandGłowne miasta
Biggest cities in Poland based on population are: Warszawa (1729119), Kraków (759800), Łódź (708554), Wrocław (633105), Poznań (546829), Gdańsk (461935), Szczecin (408105), Bydgoszcz (358614), Lublin (343144), Katowice (303314)Największe miasta w Polsce według liczebności mieszkańców to: Warszawa (1729119), Kraków (759800), Łódź (708554), Wrocław (633105), Poznań (546829), Gdańsk (461935), Szczecin (408105), Bydgoszcz (358614), Lublin (343144), Katowice (303314)

Europe / Europa

Basic informationInformacje podstawowe
Europe is a continent that comprises the westernmost peninsula of Eurasia. It is generally divided from Asia by the watershed divides of the Ural and Caucasus Mountains, the Ural River, the Caspian and Black Seas, and the waterways connecting the Black and Aegean Seas.[3] Europe is bordered by the Arctic Ocean to the north, the Atlantic Ocean to the west, the Mediterranean Sea to the south, and the Black Sea and connected waterways to the southeast. Yet the borders of Europe—a concept dating back to classical antiquity—are arbitrary, as the primarily physiographic term "continent" also incorporates cultural and political elements.Europa – część świata leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.